Advokátní úschova a její využití.

  Jedním z typů úschov je úschova advokátní. Advokát může do úschovy přijmout nejen peníze, ale také cenné papíry, či jiný majetek (často to bývají např. smlouvy, klíče apod.). Na tomto místě je důležité upozornit na skutečnost, že advokát není oprávněn přijmout od klienta v hotovosti finanční částku převyšující 270.000,- Kč.

  Nejčastěji bývá advokátní úschova využívána v souvislosti s výše podrobněji popsaným převodem nemovitostí, kdy si strany u advokáta, který sepisuje smlouvu o převodu nemovitostí, sjednají přímo také úschovu celé nebo části kupní ceny (bezesporu je to výhodné nejen z hlediska toho, že strany vše vyřídí „na jednom místě“). Ve smlouvě o úschově, kterou mezi sebou uzavírají advokát (jako schovatel), kupující (jako příjemce) a prodávající (jako složitel) bývá často zakotvena také povinnost advokáta-schovatele provést ze složené částky úhradu daně z převodu nemovitostí finančnímu úřadu (kupující tak má jistotu, že prodávající tuto povinnost neopomene a finanční úřad se neobrátí na něj, jako na zákonného ručitele za úhradu daně z převodu nemovitostí).

  Advokátní úschova je činnost regulovaná, podléhající dohledu České advokátní komory. Usnesením představenstva České advokátní komory byly s účinností od 1.1.2013 ještě více zpřísněny podmínky provádění advokátních úschov. Mimo jiné bylo stanoveno, že na každou advokátní úschovu musí být zřízen samostatný účet u banky, přičemž z označení účtu musí být patrno, že na něm jsou uloženy prostředky klienta. Tím dojde k posílení jistoty složitele i příjemce, že složené finanční prostředky jsou prokazatelně oddělené od finančních prostředků advokáta. Dále dojde také ke zřízení elektronické knihy úschov prostředků klienta vedené přímo Českou advokátní komorou, ve které bude evidována každá úschova prováděná advokáty. Chtěli bychom Vás tedy ujistit, že v posledních měsících medializovaný případ advokáta provádějícího úschovu, který s uschovanými finančními prostředky zmizel, byl pouze ojedinělý a jednalo se o selhání konkrétního jednotlivce.

  V případě advokátní úschovy finančních částek jsou peníze ukládány na samostatný účet vedený u renomované banky. Tento účet může být buď úročený, nebo neúročený. Jestliže je účet úročený, není advokát provádějící úschovu oprávněn ponechat si úroky a má povinnost vyplatit úroky některé ze smluvních stran (dle konkrétního znění smlouvy o úschově).

  Návrh dohodnuté smlouvy o advokátní úschově svým klientům standardně předkládáme nejpozději do 3 pracovních dnů od specifikace konkrétních podmínek.

  TOPlist